تعرفه های تبلیغات در جامعه مجازی دوستانه

A ارسال ایمیل تبلیغاتی به اعضا 15 هزار تومان
B درج پست ثابت در ابتدای سایت ها با شرایط خاص ۱ هفته 5 هزار تومان
B* درج پست ثابت در ابتدای سایت ها با شرایط خاص ۱ ماه 18 هزار تومان
C درج پست ثابت در انتهای سایت ها با شرایط خاص ۱ هفته 3 هزار تومان
C* درج پست ثابت در انتهای سایت ها با شرایط خاص ۱ ماه 10 هزار تومان
D درج بنر ۶۰*۴۶۸ در ابتدای سایت ها ۱ هفته 5 هزار تومان
E درج بنر ۲۴۰*۱۲۰ در ستون راست یا چپ ۱ هفته 5 هزار تومان
G درج تبلیغات متنی در ستون های راست یا چپ ۱ هفته 1 هزار تومان
H ارسال 1000 کامنت تبلیغاتی برای کاربران بلاگفا 7 هزار تومان
I ارسال 5000 کامنت تبلیغاتی برای کاربران بلاگفا 30 هزار تومان